What we do and what you can expect?

Terms of use

Get to know our terms of use

Warunki użytkowania

Dziękujemy za korzystanie z usługi AITracker! Niniejsze warunki świadczenia usług ("Warunki") obejmują korzystanie i dostęp do naszych usług ("Usługi"), oprogramowania klienckiego i witryn internetowych ("Platforma") (zwane łącznie "Usługami AITracker"). Usługi AITracker są oferowane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez niego, bez modyfikacji (innych niż Warunki specjalne (zgodnie z definicją poniżej) uzgodnione przez strony zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług), wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym między innymi naszej Polityki prywatności pod adresem https://pl.aisp.pl/wsp%C3%B3%C5%82praca/polityka-prywatno%C5%9Bci ), Wytycznych (zgodnie z definicją poniżej) i wszelkich ich przyszłych modyfikacji oraz procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na Platformie lub udostępniane użytkownikowi w Usługach AITracker lub za ich pośrednictwem (łącznie "Warunki"). Po zaakceptowaniu przez użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a AISP sp. z o.o. ("AISP", zgodnie z definicją poniżej). Jeśli użytkownik zawiera niniejsze Warunki w imieniu podmiotu, takiego jak pracodawca lub firma, dla której pracuje, użytkownik oświadcza, że jest prawnie upoważniony do związania tego podmiotu. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. REJESTRUJĄC SIĘ, UZYSKUJĄC DOSTĘP, PRZEGLĄDAJĄC I/LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z USŁUG AITRACKER, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU, PRZEGLĄDAĆ ANI W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z PLATFORMY LUB USŁUG AITRACKER. AISP może, według własnego uznania, zawiesić lub zakończyć dostęp do Usług AITracker lub korzystanie z nich każdemu, kto narusza niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu skorzystania z wersji próbnej Usług AITracker, obowiązujące postanowienia niniejszych Warunków będą miały zastosowanie do tej bezpłatnej wersji próbnej. 

Oryginalnym językiem niniejszych Warunków jest język polski. AISP może dla wygody udostępniać tłumaczenia. W przypadku sprzeczności między oryginalną wersją polską, a jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja polska będzie rozstrzygająca.


    1. Definicje

Konto - podstawowy środek dostępu do Usług AITracker i korzystania z nich, podlegający opłacie określonej w wybranym Planie. 

Aktywność - przesyłanie wideo, przetwarzanie wideo, zapytania o dane, analizy danych, raportowanie i eksportowanie danych, które mogą być powiązane z Kontem.

Autoryzacja - zestaw praw i przywilejów na Stronie Internetowej przypisanych Użytkownikowi przez Klienta. 

Klient - osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała niniejsze Warunki z AISP sp. z o.o. Dane Klienta - Pliki i wszelkie inne dane cyfrowe i informacje, które są przedmiotem Usług AITracker lub w inny sposób wprowadzane do Systemu przez Klienta (w tym pliki wideo, informacje profilowe, informacje rozliczeniowe powiązane z Klientem); 

Treść - wszelkie dane i informacje dostępne za pośrednictwem Usług AITracker lub zawarte w strukturze Systemu, zdjęcia, obrazy, utwory audiowizualne, inne materiały informacyjne oraz wszelkie komentarze. 

Opłata - płatność za Usługi AITracker powiązane z Kontem. Pliki - pliki wideo lub inne pliki danych wprowadzane do Systemu przez Klienta. 

Darmowe godziny wideo – darmowe godziny wideo udostępnione Klientowi przez AISP sp. z o.o. bez konieczności uiszczania Opłaty. 

Wytyczne - dodatkowe wytyczne lub zasady mające zastosowanie do określonych funkcji, aplikacji, produktów lub usług, które mogą być od czasu do czasu publikowane na Platformie lub w inny sposób udostępniane w Usługach AITracker lub za ich pośrednictwem.

AISP  - AISP sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem Polski, z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem ul. Stanisław Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, Polska, zarejestrowana w KRS pod numerem 0001083846, NIP 6312719187, www.aisp.pl. 

Materiały AITracker - interfejsy wizualne, grafika, projekt, systemy, metody, informacje, kod komputerowy, oprogramowanie, usługi, "wygląd i sposób działania", organizacja, kompilacja treści, kod, dane i wszystkie inne elementy Usług AITracker. 

Usługi AITracker - Witryna internetowa, Program komputerowy, System, Treść, Platforma oraz wszystkie treści, usługi i/lub produkty dostępne na Platformie lub za jej pośrednictwem. 

Pipeline - proces wyodrębniania danych z pliku wideo lub jakiegokolwiek innego przetwarzania Plików na Platformie, który składa się z kilku etapów. 

Plan - plan korzystania z Platformy. Różne kryteria związane z korzystaniem i funkcjonalnością Usług AITracker, na podstawie których naliczana jest Opłata.

Platforma – program AITracker wraz  usługą pretwarzania w chmurze

Odsprzedawca - podmiot zewnętrzny, który (i) nabywa Usługi AITracker od AISP sp. z o.o. i odsprzedaje takie Usługi AITracker Klientom, (ii) bezpośrednio rozlicza takich Klientów oraz (iii) zapewnia takim Klientom obsługę klienta. 

Warunki Szczególne - wszelkie dane szczegółowe, specyfikacje i warunki, na podstawie których strony uzgodniły odstępstwa od niniejszych Warunków. 

Etap - status przetwarzania plików w określonym momencie. System - zintegrowane rozwiązanie chmury obliczeniowej do świadczenia Usług AITracker, w tym aplikacje, oprogramowanie, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane media, dokumentacja, aktualizacje, nowe wersje i inne komponenty lub materiały z nimi związane. 

Użytkownik - osoba fizyczna, której udzielono Upoważnienia do korzystania z Konta w imieniu Klienta. 

Strona internetowa - kompilacja wszystkich dokumentów internetowych (w tym obrazów, plików kodu źródłowego) udostępnionych za pośrednictwem www.aisp.pl lub jej subdomen lub domen o identycznych nazwach w innych domenach głównych i będących własnością AISP sp. z o.o.


    2. Upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków z AISP

          Korzystanie z usługi AITracker podlega akceptacji niniejszych Warunków. Aby zaakceptować niniejsze Warunki dla siebie lub w imieniu Klienta, osoba musi mieć zdolność prawną do tego. W przypadku osoby prawnej, podmiot musi być należycie zarejestrowany i posiadać dobrą opinię. Warunki są akceptowane, gdy tylko jedna z poniższych sytuacji wystąpi jako pierwsza:

    • dana osoba otrzymała od AISP sp. z o.o. potwierdzenie utworzenia Konta i niezbędne dane uwierzytelniające w celu zalogowania się do swojego Konta; lub

    • w przypadku tych Usług AITracker i części Witryny internetowej, z których korzystanie nie jest uzależnione od utworzenia Konta, w momencie uzyskania dostępu do takich usług.

Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody AISP sp. z o.o., uzyskiwać dostępu do Usług AITracker (i) w celach produkcyjnych, (ii) jeśli jest konkurentem AISP sp. z o.o., (iii) w celu monitorowania dostępności, wydajności lub funkcjonalności Usług AITracker lub (iv) w innych celach porównawczych lub konkurencyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać Usług AITracker i nie pomagać w tym innym osobom. Na przykład, użytkownik nie może nawet próbować wykonywać żadnej z poniższych czynności w związku z Usługami:

    • sondowania, skanowania lub testowania podatności jakiegokolwiek systemu lub sieci.

    • naruszać lub w inny sposób obchodzić jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania.

    • uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych obszarów lub części Usług lub współdzielonych obszarów Usług, do których użytkownik nie został zaproszony.

    • ingerować lub zakłócać działanie jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, na przykład poprzez wysyłanie wirusów, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie pocztą jakiejkolwiek części Usług.

    • uzyskiwania dostępu, wyszukiwania lub tworzenia kont w Usługach za pomocą środków innych niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy (na przykład "scraping" lub masowe tworzenie kont)

    • wysyłania niechcianych wiadomości, promocji, reklam lub spamu.

    • wysyłanie zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, w tym "spoofing" lub "phishing".

    • promowania lub reklamowania produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego upoważnienia.

    • Nadużywanie poleceń lub promocji w celu uzyskania darmowych kredytów lub dostępu do usług AITracker bez uiszczania opłat, takich jak więcej miejsca na wideo niż zasłużone.

    • obejść limity przestrzeni dyskowej.

    • sprzedawać Usług, chyba że zostanie do tego wyraźnie upoważniony.

    • publikowania lub udostępniania materiałów, które są bezprawnie pornograficzne lub nieprzyzwoite, lub które zawierają ekstremalne akty przemocy lub działania terrorystyczne, w tym propagandę terroru.

    • popierania bigoterii lub nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób ze względu na ich rasę, religię, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność lub upośledzenie.

    • nękania lub znęcania się nad personelem AISP sp. z o.o., przedstawicielami lub agentami świadczącymi usługi w imieniu AISP sp. z o.o.

    • w jakikolwiek sposób naruszać prawo, w tym przechowywać, publikować lub udostępniać materiały, które są oszukańcze, zniesławiające lub wprowadzające w błąd; lub

    • naruszać prywatności lub praw innych osób.

Po zaakceptowaniu niniejsze Warunki pozostają w mocy do czasu ich wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.


    3. Modyfikacje warunków

        ◦ AISP zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie takich zmian na lub za pośrednictwem Platformy lub Usług AISP. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Usług AISP po opublikowaniu takich zmian zgodnie z powyższym stanowi wiążącą akceptację takich zmian. Takie zmienione Warunki wejdą w życie automatycznie po (i) dalszym korzystaniu z Usług AISP lub (ii) 30 dniach od opublikowania takich zmienionych Warunków na Platformie lub za jej pośrednictwem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niezależnie od powyższego, rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych między użytkownikiem a AISP będzie podlegać Warunkom obowiązującym w momencie powstania takiego sporu.


    4. Nasze obowiązki

        ◦ Świadczenie Usług AISP. AISP (a) udostępni Klientowi Usługi AISP, Treści i Dane Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami, (b) zapewni Klientowi odpowiednie standardowe wsparcie dla Usług AISP bez dodatkowych opłat i/lub ulepszone wsparcie (za dodatkową opłatą), (c) dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby Usługi AISP były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych przestojów (o których AISP powiadomi z wyprzedzeniem drogą elektroniczną zgodnie z Wytycznymi) oraz (ii) wszelkich niedostępności spowodowanych okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą AISP, w tym na przykład działaniem siły wyższej, działaniem rządu, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi, niepokojami społecznymi, aktem terroru, strajkiem lub innymi problemami pracowniczymi, awarią lub opóźnieniem dostawcy usług internetowych lub atakiem typu "odmowa usługi".

        ◦ Ochrona Danych Klienta. AISP będzie utrzymywać administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Danych Klienta, jak opisano w Wytycznych. Zabezpieczenia te będą obejmować, ale nie będą ograniczać się do środków zapobiegających dostępowi, wykorzystaniu, modyfikacji lub ujawnieniu Danych Klienta przez personel AISP, z wyjątkiem (a) świadczenia Usług AISP i zapobiegania lub rozwiązywania problemów z usługami lub problemów technicznych, (b) gdy jest to wymagane przez prawo zgodnie z sekcją 7.4 (Obowiązkowe ujawnienie) poniżej, lub (c) gdy Klient lub Użytkownik wyraźnie zezwalają na piśmie. Usługi mogą być świadczone przy użyciu sprzętu lub obiektów zlokalizowanych na całym świecie

        ◦ Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Klient udziela AISP ogólnego upoważnienia w rozumieniu art. 28 (2) Rozporządzenia (UE) 2016/679 do angażowania podmiotów przetwarzających w celu świadczenia Usług AISP. AISP poinformuje Klienta o zmianach takich podmiotów przetwarzających zgodnie z procedurą zmiany niniejszych Warunków określoną w sekcji 3 niniejszych Warunków.

        ◦ Lista procesorów:

            ▪ Usług Firebase w Google Cloud Platform - usługi hostingu, przechowywania plików i tworzenia kopii zapasowych (certyfikat)

              

    5. Korzystanie z usług AISP

        ◦ Zakładanie Konta. Z niektórych cech, funkcji, części lub elementów Usług AISP mogą korzystać lub mieć do nich dostęp wyłącznie posiadacze Konta. Osoba, która chce utworzyć Konto musi:

            ▪ wypełnić formularz rejestracyjny w programie komputerowym AITracker lub alternatywny proces dostarczony przez resellera, jeśli dostęp do Usług AISP został zakupiony od resellera; oraz

            ▪ zaakceptować niniejszy Regulamin, klikając przycisk "Zarejestruj się" lub inny podobny przycisk

        ◦ Jeśli kilka osób musi być powiązanych z jednym Kontem Klienta, Klient musi wyznaczyć te osoby jako Użytkowników. Każdy taki Użytkownik podlega ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach.

        ◦ Jeśli Klient wyznaczył Użytkowników i udzielił im Autoryzacji, tacy Użytkownicy będą uważani za upoważnionych do działania w imieniu Klienta podczas korzystania z Konta. AISP nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację ważności Autoryzacji jakiegokolwiek Użytkownika. AISP może jednak, według własnego uznania, zażądać dodatkowych informacji lub dowodu poświadczającego uprawnienia danej osoby. Jeśli AISP nie ma pewności, czy Użytkownik otrzymał Autoryzację, AISP może, według własnego uznania, uniemożliwić takiemu Użytkownikowi dostęp do Usług AISP.

        ◦ Użytkownik może być powiązany z wieloma Klientami i Kontami. Usunięcie Użytkownika z jednego Konta nie spowoduje usunięcia Użytkownika z Platformy, jeśli jest on powiązany z wieloma Kontami.

        ◦ Klient i każdy Użytkownik powiązany z Kontem musi dostarczyć AISP prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o Kliencie, Użytkownikach lub Koncie oraz aktualizować je.

        ◦ Logowanie do Konta. AISP dostarczy Klientowi nazwę użytkownika i hasło ("Dane logowania"), które będą używane do logowania się do jego Konta, chyba że Klient korzysta z funkcji pojedynczego logowania lub innej usługi do logowania. Te Dane logowania nie mogą być używane przez wiele osób. Jeśli Klient wyznaczył kilku Użytkowników, każdy z nich otrzyma oddzielne Poświadczenia logowania. Klient i każdy Użytkownik są odpowiedzialni za zachowanie poufności wszystkich danych logowania powiązanych z Kontem. Klient musi niezwłocznie powiadomić AISP:

            ▪ ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego użycia jakichkolwiek Danych logowania;

            ▪ odejścia Użytkownika z organizacji Klienta;

            ▪ zmiany roli Użytkownika w organizacji Klienta;

            ▪ o jakimkolwiek wypowiedzeniu prawa Użytkownika z jakiegokolwiek powodu.

        ◦ Usunięcie konta. Klient może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie zgodnie z postanowieniami Sekcji 17. AISP trwale usunie Konto i Dane Klienta w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie wypowiedzenia.

        ◦ AISP zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Usług za powiadomieniem Użytkownika, jeśli:

            ▪ Użytkownik narusza niniejsze Warunki,

            ▪ Korzystanie z Usług przez użytkownika spowodowałoby realne ryzyko szkody lub straty dla AISP lub innych użytkowników, lub

            ▪ Użytkownik nie korzysta z żadnych płatnych Usług i nie korzystał z Usług AISP przez 12 kolejnych miesięcy.

        ◦ AISP powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z Kontem, aby naprawić działanie, które skłoniło AISP do skontaktowania się z Użytkownikiem i dać Użytkownikowi możliwość wyeksportowania Danych Klienta z Usług AISP. Jeśli po takim powiadomieniu Użytkownik nie podejmie kroków, o które prosi AISP, AISP zakończy lub zawiesi dostęp Użytkownika do Usług.

        ◦ AISP nie dostarczy wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy:

            ▪ Użytkownik w istotny sposób narusza niniejsze Warunki,

            ▪ spowodowałoby to odpowiedzialność prawną AISP lub zagroziłoby naszej zdolności do świadczenia Usług innym Użytkownikom AISP, lub

            ▪ Prawo zabrania AISP podejmowania takich działań.

        ◦ Korzystanie z Konta podlega Opłacie. Po zarejestrowaniu Konta klient podlega opłatom. Opłaty w Usługach AISP składają się z Opłaty za przetworzone godziny wideo.

            ▪ Stosowna Opłata za przetworzone godziny wideo jest pobierana po przetworzeniu po osiągnieciu limitu 90% dostępnych godzin lub w okresie najpóźniej 6 miesięcy od momentu przetwarzania. 

              

        ◦ Wszystkie Opłaty są bezzwrotne, tj. nie podlegają zwrotowi ani uznaniu, gdy Klient dezaktywuje Konto lub wypowie niniejsze Warunki w trakcie trwającego okresu płatności.

        ◦ Wszystkie Opłaty nie obejmują żadnych podatków, opłat ani ceł mających zastosowanie na mocy obowiązującego prawa, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę takich podatków, opłat lub ceł.

        ◦ AISP może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług, jeśli Opłaty są przeterminowane. AISP może usunąć wszelkie Konta Użytkowników i Dane Klienta na Koncie, w tym Dane Klienta w Google Cloud Platform w komercyjnie uzasadnionym okresie czasu po otrzymaniu żądania AISP przed zakończeniem świadczenia Usług, jeśli Klient zalega z płatnością przez okres dłuższy niż 30 dni.

        ◦ Bezpłatna godziny wideo.  Jeśli Klient wykorzysta wszystkie Darmowe Godziny wideo kolejne przetwarzane godziny wideo bedą podlegały Opłacie.

          

    6. Płatność

        ◦ Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu dostępu do Usług AISP bezpośrednio od AISP.  W przypadku zakupu dostępu do Usług AISP za pośrednictwem odsprzedawcy, warunki płatności są określone w umowie z odsprzedawcą.

        ◦ Autoryzacja karty kredytowej. AISP może ubiegać się o wstępną autoryzację konta karty kredytowej Klienta przed zakupem Usług AISP w celu sprawdzenia, czy karta kredytowa jest ważna i posiada niezbędne środki lub kredyt na pokrycie zakupu. Użytkownik upoważnia takie konto karty kredytowej do zapłaty wszelkich kwot opisanych w niniejszym dokumencie i upoważnia AISP do obciążenia takiego konta karty kredytowej wszelkimi kwotami opisanymi w niniejszych Warunkach. Użytkownik zgadza się dostarczyć AISP zaktualizowane informacje dotyczące konta karty kredytowej na żądanie AISP i za każdym razem, gdy wcześniej dostarczone informacje przestaną być ważne.

        ◦ Faktura elektroniczna. Po każdym zakupie Klient otrzyma fakturę elektroniczną. Jeśli AISP nie ubiegała się o preautoryzację karty kredytowej, przed końcem każdego okresu płatności Klientowi zostanie wystawiona faktura elektroniczna w celu uiszczenia Opłaty za następny okres płatności. Klient musi zapłacić fakturę w terminie wskazanym na fakturze.


    7. Dane klienta

        ◦ Przesyłanie Danych Klienta na Platformę. Jeśli Klient przesyła Dane Klienta na Platformę, takie Dane Klienta i wszelkie przetwarzanie takich Danych Klienta musi być zgodne z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Danych Klienta należą do Klienta lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy zostały one opublikowane i/lub przesłane przez Klienta, czy też udostępnione w Usługach AISP lub za ich pośrednictwem przez AISP. Przesyłając Dane Klienta na Platformę, Klient upoważnia AISP do przetwarzania Danych Klienta. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że:

            ▪ Klient i każdy z Użytkowników powiązanych z Kontem nie tworzy, nie przesyła, nie wyświetla ani nie udostępnia w inny sposób żadnych Danych Klienta, które naruszają warunki niniejszego Regulaminu, prawa AISP, innych Klientów lub Użytkowników, osób lub organizacji lub są szkodliwe (na przykład wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie i inne kody destrukcyjne), obraźliwe, grożące, obelżywe, nękające, torturujące, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, naruszające prywatność innych osób, zniesławiające, nienawistne lub w inny sposób niezgodne z prawem; oraz

            ▪ Klient i wszyscy Użytkownicy powiązani z Kontem mają niezbędne prawa do korzystania z Danych Klienta, w tym do umieszczania ich na Platformie i przetwarzania za pośrednictwem Konta.

        ◦ Brak gwarancji dokładności. AISP nie gwarantuje żadnej dokładności w odniesieniu do jakichkolwiek informacji zawartych w Danych Klienta i zdecydowanie zaleca, aby użytkownik dokładnie przemyślał to, co przekazuje, przesyła lub publikuje w Usługach AISP lub za ich pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie informacje zawarte w Danych Klienta wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której takie Dane Klienta pochodzą. Oznacza to, że Klient, a nie AISP, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Dane Klienta, które są przesyłane, publikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług AISP, a także za wszelkie działania podejmowane przez AISP lub innych Klientów lub Użytkowników w wyniku takich Danych Klienta.

        ◦ Niezgodne z prawem Dane Klienta. AISP nie jest zobowiązana do wstępnego sprawdzania, monitorowania lub filtrowania jakichkolwiek Danych Klienta lub czynności ich przetwarzania przez Klienta w celu wykrycia ich niezgodnego z prawem charakteru. Jeśli jednak takie niezgodne z prawem Dane Klienta lub działania związane z ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem zostaną wykryte lub zgłoszone firmie AISP lub jeśli istnieją powody, by sądzić, że określone Dane Klienta są niezgodne z prawem, firma AISP ma prawo do:

            ▪ powiadomić Klienta o takich niezgodnych z prawem Danych Klienta;

            ▪ odmówić jego publikacji na Stronie Internetowej lub umieszczenia w Systemie;

            ▪ zażądać od Klienta dostosowania niezgodnych z prawem Danych Klienta do niniejszych Warunków i obowiązującego prawa;

            ▪ tymczasowego lub trwałego usunięcia bezprawnych Danych Klienta z Witryny Internetowej lub Konta, ograniczenia dostępu do nich lub ich usunięcia.

        ◦ Jeśli AISP przedstawi przekonujące dowody na to, że Dane Klienta nie są niezgodne z prawem, AISP może, według własnego uznania, przywrócić takie Dane Klienta, które zostały usunięte ze Strony Internetowej lub Konta lub do których dostęp został ograniczony.

        ◦ Ponadto w przypadku, gdy AISP według własnego uznania uzna, że Dane Klienta naruszają obowiązujące przepisy prawa, zasady lub regulacje lub niniejsze Warunki, AISP może (ale nie ma obowiązku) usunąć takie Dane Klienta w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez.

        ◦ AISP jako podmiot przetwarzający dane w UE będzie pomagać Klientowi jako administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków Klienta wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679, zapewniając dostęp podmiotom danych i umożliwiając podmiotom danych wykonywanie ich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679.

        ◦ Ujawnienie pod przymusem. AISP może ujawnić poufne informacje Klienta w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo. W takim przypadku AISP dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby powiadomić Klienta z wyprzedzeniem o przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo), a Klient zapewni uzasadnioną pomoc, na swój koszt, jeśli Klient chce zakwestionować ujawnienie. Jeśli AISP jest zmuszona przez prawo do ujawnienia poufnych informacji Klienta w ramach postępowania cywilnego, w którym AISP jest stroną, a Klient nie kwestionuje ujawnienia, Klient zwróci AISP uzasadnione koszty kompilacji i zapewnienia bezpiecznego dostępu do tych poufnych informacji.


    8. Usługi

        ◦ Korzystanie z Usług AISP. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i uiszczenia odpowiedniej Opłaty za usługę, AISP udziela Klientowi i jego upoważnionym użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Usług AISP w celu:

            ▪ gromadzenie, przechowywanie i organizowanie danych klienta, takich jak dodawanie nowych plików, tworzenie potoków, wizualizacja danych wyodrębnionych z plików, wykonywanie zapytań i filtrowanie danych wyodrębnionych z plików, generowanie raportów na podstawie danych klienta, eksportowanie danych klienta;

            ▪ dodawać nowych użytkowników i przyznawać im uprawnienia;

            ▪ modyfikować i usuwać dane klienta;

            ▪ otrzymania od AISP rozsądnej pomocy i wskazówek dotyczących korzystania z Usług AISP.

        ◦ Wsparcie techniczne. AISP zapewni rozsądne wsparcie techniczne Klientowi i jego autoryzowanemu Użytkownikowi na uzasadnione żądanie Klienta. AISP odpowie na zapytania o wsparcie od Klienta, korzystając z kontaktów określonych poniżej tak szybko, jak to możliwe. Udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów i Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejsze Warunki, ale nie posiadają Konta lub korzystają z Usługi AISP w ramach bezpłatnej wersji próbnej, może być mniej celowe lub może w ogóle nie nastąpić.

        ◦ Kontaktami dla wszystkich zapytań o wsparcie jest poczta e-mail: kontakt@aisp.pl

        ◦ Niezależnie od powyższego, jeśli użytkownik zakupił dostęp do Usług AISP od odsprzedawcy, wówczas wsparcie techniczne pierwszej linii będzie świadczone przez odsprzedawcę, a nie przez AISP.

        ◦ Modyfikacje Usług. AISP zastrzega sobie prawo do modyfikowania Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi:

            ▪ rebranding Usług AISP według własnego uznania;

            ▪ zaprzestania świadczenia lub zaprzestania rozwoju jakiejkolwiek konkretnej Usługi AISP lub części lub elementu Platformy tymczasowo lub na stałe;

            ▪ podejmowanie działań niezbędnych do ochrony praw AISP w przypadku korzystania z Usług AISP, które mogą być interpretowane jako naruszenie praw własności intelektualnej AISP, rozpowszechnianie wirusów internetowych, robaków, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania i innych działań destrukcyjnych lub działań niezgodnych z prawem

        ◦ W stosownych przypadkach Klient może zostać powiadomiony o takich modyfikacjach podczas logowania do Konta. Modyfikacje, w tym zmiana obowiązujących stawek za Usługi AISP, wejdą w życie trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie takiej modyfikacji

        ◦ Jeśli Klient nie zaakceptuje modyfikacji, powiadomi AISP lub Resellera (jeśli Klient zakupił dostęp do Usług AISP od Resellera) przed datą wejścia w życie modyfikacji, a niniejsze Warunki wygasną w dniu wejścia w życie modyfikacji. Dalsze korzystanie przez Klienta z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu po dacie wejścia w życie modyfikacji oznacza jego zgodę na te modyfikacje. AISP nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu.


    9. Przetwarzanie danych 

        ◦ Postanowienia RODO (https://pl.aisp.pl/wsp%C3%B3%C5%82praca/polityka-prywatno%C5%9Bci ) zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług przez odniesienie. RODO określa, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe w imieniu użytkownika w związku z Usługami świadczonymi na rzecz użytkownika na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług.


    10. Ograniczenia

        ◦ Działania zabronione. Klient i jego upoważnieni Użytkownicy mogą korzystać z Usług AISP i jakiejkolwiek ich części lub elementu wyłącznie w zakresie, za pomocą środków i w celach określonych w niniejszych Warunkach i obowiązującym prawie. Przykładowo, ani Klient, ani żaden Użytkownik nie może:

            ▪ korzystania z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu w celu popełnienia przestępstwa, naruszenia obowiązującego prawa lub nakłaniania lub zachęcania innych do podejmowania takich nielegalnych działań;

            ▪ kopiować, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać, hakować, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego lub dekompilować Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu, ani podejmować prób wyodrębnienia ich kodu źródłowego, chyba że (i) jest to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązującego prawa oraz (ii) w zakresie, w jakim AISP nie jest upoważnione przez to obowiązujące prawo do wyłączenia lub ograniczenia powyższych praw;

            ▪ korzystać z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu, chyba że wyraził zgodę na niniejsze Warunki.

            ▪ Niektóre zastosowania wymagają zgody AISP. Klient ani żaden Użytkownik nie może bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody AISP (e-mail, faks, Skype itp.):

            ▪ sprzedawać, odsprzedawać, wydzierżawiać, licencjonować, udzielać sublicencji, dystrybuować, dostarczać, ujawniać, wykorzystywać lub w inny sposób udzielać dostępu lub udostępniać Usług AISP w całości lub w części jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że taka osoba trzecia jest innym autoryzowanym Użytkownikiem tego samego Klienta;

            ▪ korzystania z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu w zakresie, za pomocą środków lub w celach innych niż te, dla których ich funkcjonalność została stworzona;

            ▪ korzystać z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu za pomocą programów wysyłających automatyczne zapytania lub żądania, chyba że taki program został udostępniony przez AISP;


    11. Prywatność

        ◦ AISP bardzo poważnie traktuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Polityka prywatności AISP pod adresem https://pl.aisp.pl/wsp%C3%B3%C5%82praca/polityka-prywatno%C5%9Bci zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności, ponieważ reguluje ona gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez AISP danych osobowych Klienta lub Użytkownika.


    12. Prawa własności intelektualnej

        ◦ Prawa własności intelektualnej AISP do Usług AISP. Usługi AISP, Materiały AISP, nazwy handlowe i znaki towarowe AISP oraz wszelkie ich części lub elementy są wyłącznie własnością i są obsługiwane przez AISP i jej zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych. Materiały AISP są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i znakami towarowymi, międzynarodowymi konwencjami i traktatami oraz wszystkimi innymi odpowiednimi prawami własności intelektualnej i prawami własności. AISP, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich Usługach AISP, Materiałach AISP, nazwach handlowych i znakach towarowych AISP oraz wszelkich częściach lub elementach. Korzystanie przez użytkownika z Usług AISP i Materiałów AISP oraz jakichkolwiek ich części lub elementów nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw własności ani praw własności intelektualnej do nich. Jakakolwiek komercyjna lub promocyjna dystrybucja, publikowanie lub wykorzystywanie Materiałów AISP jest surowo zabronione, chyba że użytkownik otrzymał uprzednią wyraźną pisemną zgodę od AISP lub innego odpowiedniego posiadacza praw. AISP zastrzega sobie wszelkie prawa do Usług AISP, Materiałów AISP oraz nazw handlowych i znaków towarowych AISP, które nie zostały wyraźnie przyznane w Warunkach.

        ◦ Treści będące własnością AISP. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i uiszczenia odpowiedniej Opłaty za usługę, AISP udziela Klientowi i jego upoważnionym użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Usług AISP. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim z lub za pośrednictwem Platformy lub Usług AISP. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani publikować żadnych Treści ani żadnych informacji uzyskanych lub pochodzących z nich, chyba że jest to dozwolone w Usługach AISP lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.

        ◦ Dane Klienta. AISP może wykorzystywać Dane Klienta w zagregowanym lub zanonimizowanym formacie do celów badawczych, szkoleniowych, edukacyjnych i innych podobnych celów. AISP nie może w inny sposób wykorzystywać ani wyświetlać Danych Klienta bez jego pisemnej zgody. AISP szanuje prawo użytkownika do wyłącznej własności Danych Klienta. O ile Użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody, korzystanie z Usług AISP nie daje AISP licencji na wykorzystywanie, powielanie, adaptację, modyfikację, publikację lub dystrybucję Danych Klienta utworzonych przez Użytkownika lub przechowywanych na jego Koncie w celach komercyjnych, marketingowych lub innych podobnych celach AISP. Klient wyraźnie przyznaje AISP prawo do wykorzystywania i analizowania zagregowanych danych o aktywności systemu związanych z korzystaniem z Usług AISP przez Klienta i jego Użytkowników w celu optymalizacji, poprawy lub ulepszenia sposobu działania Usług AISP oraz do tworzenia nowych funkcji i funkcjonalności w związku z Usługami AISP według wyłącznego uznania AISP. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Dane Klienta i konsekwencje ich zamieszczania lub publikowania w Usługach AISP lub za ich pośrednictwem. W związku z Danymi Klienta, Klient potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że: (i) Klient jest właścicielem swoich Danych Klienta lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia do korzystania i upoważnienia AISP do wyświetlania lub innego wykorzystywania Danych Klienta w ramach wszystkich patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw własności w i do swoich Danych Klienta w sposób zgodny z zamierzonymi funkcjami Usług AISP i niniejszymi Warunkami, oraz do przyznania praw i licencji określonych w sekcji 11.3(a), oraz (ii) Dane Klienta, korzystanie przez AISP lub dowolnego Licencjobiorcę AISP z takich Danych Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wykonywanie przez AISP lub dowolnego Licencjobiorcę AISP praw licencyjnych określonych w Sekcji 11.3(a), nie naruszają i nie będą (a) naruszać, łamać lub sprzeniewierzać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw moralnych, praw do prywatności, praw do wizerunku lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności; (b) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji w dowolnym miejscu na świecie; lub (c) wymagać uzyskania licencji od lub uiszczenia jakichkolwiek opłat i/lub tantiem przez AISP na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej za wykonanie jakichkolwiek Usług AISP, które Klient wybrał do wykonania przez AISP lub za wykonanie jakichkolwiek praw przyznanych w niniejszych Warunkach, chyba że Klient i AISP uzgodnią inaczej.

        ◦ Jeśli Klient lub Użytkownik dostarczy AISP jakiekolwiek komentarze, raporty o błędach, informacje zwrotne lub modyfikacje Usług AISP ("Informacje zwrotne"), AISP będzie mieć prawo do wykorzystania takich Informacji zwrotnych według własnego uznania, w tym między innymi do włączenia takich sugerowanych zmian do Usług AISP. Klient lub Użytkownik (w zależności od przypadku) niniejszym udziela firmie AISP wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na podstawie wszelkich praw niezbędnych do włączenia, publikowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, dostosowywania, przygotowywania dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, wykorzystywania i wykorzystywania Opinii w dowolnym celu.


    13. Witryny, produkty i usługi osób trzecich

        ◦ Usługi AISP mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych lub usług ("Witryny połączone") wyłącznie dla wygody Klientów. O ile wyraźnie i wyraźnie nie wskazano inaczej, AISP nie popiera żadnych takich Witryn Powiązanych ani informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych na Witrynach Powiązanych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Ponadto AISP nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji, materiałów, produktów lub usług, które są zawarte lub dostępne za pośrednictwem Witryn połączonych. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYN POWIĄZANYCH, W TYM INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I USŁUG NA WITRYNACH POWIĄZANYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM, ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. Wszelkie treści określane jako udostępniane przez społeczność są dostarczane przez strony trzecie i nie są opracowywane ani utrzymywane przez AISP. Używając jakiegokolwiek kodu lub bibliotek oznaczonych przez społeczność w rozwoju oprogramowania, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AISP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność lub szkody spowodowane przez taki kod lub bibliotekę dostarczoną przez społeczność.


    14. Zastrzeżenia; Brak gwarancji

        ◦ O ILE AISP WYRAŹNIE NIE POSTANOWI INACZEJ, USŁUGI AISP, MATERIAŁY AISP ORAZ WSZELKIE TREŚCI, USŁUGI LUB FUNKCJE UDOSTĘPNIANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI AISP LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W STANIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, AISP I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI.O ILE AISP WYRAŹNIE NIE POSTANOWI INACZEJ, AISP I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI AISP I WSZELKIE TREŚCI, DANE KLIENTÓW, USŁUGI LUB FUNKCJE UDOSTĘPNIANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI AISP LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE USŁUGI AISP I WSZELKIE TREŚCI, DANE KLIENTÓW, USŁUGI LUB FUNKCJE UDOSTĘPNIANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI AISP LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM SERWERA, KTÓRY JE UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH AISP. O ILE AISP WYRAŹNIE NIE POSTANOWI INACZEJ, AISP I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORMY, USŁUG AISP, MATERIAŁÓW AISP LUB JAKICHKOLWIEK POWIĄZANYCH STRON, POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB. PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW I STANÓW NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.


    15. Odszkodowanie

        ◦ Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę AISP i jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług AISP, Materiałów AISP, oświadczeń złożonych firmie AISP, jej podmiotom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim, naruszenia niniejszych Warunków, naruszenia praw jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub jakiegokolwiek naruszenia powyższych oświadczeń, gwarancji i zobowiązań. AISP zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia AISP z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować z taką obroną tych roszczeń.


    16. Ograniczenie odpowiedzialności

        ◦ Brak odpowiedzialności: AISP nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub Użytkownika za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z:

            ▪ wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach, obliczeniach i stawkach Opłat, Usługach AISP, Materiałach AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elemencie (w tym między innymi w Koncie), w tym wszelkie błędy, trwałe lub tymczasowe przerwy, zaprzestanie, zawieszenie lub inny rodzaj niedostępności Usług AISP lub Materiałów AISP;

            ▪ usunięcie, uszkodzenie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek Danych Klienta;

            ▪ korzystanie z Danych Klienta przez Klienta lub któregokolwiek z Użytkowników powiązanych z Kontem;

            ▪ jakiekolwiek ujawnienie, utrata lub nieuprawnione użycie danych logowania Klienta lub jakiegokolwiek upoważnionego Użytkownika z powodu niezachowania ich poufności przez Klienta;

            ▪ korzystania przez Klienta z Konta lub Usług AISP za pomocą przeglądarek innych niż akceptowane lub obsługiwane przez AISP oraz za pomocą programu innego niż AITracker;

            ▪ zastosowanie przez AISP jakichkolwiek środków zaradczych przeciwko Klientowi lub upoważnionym Użytkownikom, na przykład jeśli Klient lub Użytkownik popełnił przestępstwo lub naruszył obowiązujące prawo, korzystając z Usług AISP lub jakiejkolwiek ich części lub elementu;

            ▪ różnice między technologiami i platformami wykorzystywanymi do uzyskiwania dostępu, na przykład jeśli niektóre cechy, funkcje, części lub elementy Usług AISP są przeznaczone do użytku na komputerze osobistym lub laptopie i nie działają na platformie mobilnej lub tablecie;

            ▪ zastosowania przez AISP środków zaradczych opisanych w niniejszych Warunkach, nawet jeśli uzasadnione podstawy lub podstawa prawna zastosowania tych środków zaradczych okazały się później bezpodstawne lub nieważne.

        ◦ Ponadto AISP i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika, osoby, organizacji lub osób trzecich wobec Klienta wynikające z niedopełnienia przez Klienta następujących obowiązków

            ▪ dostarczania AISP dokładnych informacji o Kliencie, Użytkownikach lub Koncie;

            ▪ powiadomić AISP o wszelkich przyczynach, z powodu których Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Konta w imieniu Klienta;

            ▪ nie dostarczy żadnych Produktów, które zgodził się dostarczyć takiej osobie lub Organizacji (niezależnie od tego, czy takie niepowodzenie wynika z zaniedbania AISP, naruszenia niniejszych Warunków lub w inny sposób);

            ▪ zapewnić zgodność z prawem Danych Klienta;

            ▪ uzyskania niezbędnych praw do korzystania z Danych Klienta; lub

            ▪ przestrzegać wszelkich ograniczeń opisanych w niniejszych Warunkach.

        ◦ Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AISP I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANA NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ZA USŁUGI AISP STANOWIĄCE PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH PIERWSZE ZDARZENIE, Z KTÓREGO WYNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. POWYŻSZE OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWÓDZTWO MA CHARAKTER KONTRAKTOWY CZY DELIKTOWY I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE NIE BĘDZIE OGRANICZAĆ ZOBOWIĄZAŃ PŁATNICZYCH KLIENTA ZGODNIE Z SEKCJĄ "PŁATNOŚĆ" POWYŻEJ.

        ◦ Wyłączenie szkód wynikowych i powiązanych. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON ANI JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANEJ ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POKRYCIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB SZKODY MORALNE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DZIAŁANIE MA CHARAKTER UMOWNY CZY DELIKTOWY I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI STRONA LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY STRONY LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W INNY SPOSÓB NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO.


    17. Wypowiedzenie niniejszych Warunków

        ◦ Dla wygody. Niniejsze Warunki mogą zostać rozwiązane dla wygody po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, jak wskazano w sekcji "Powiadomienie" poniżej:

            ▪ przez AISP po podjęciu decyzji o zakończeniu świadczenia Usług AISP i zamknięciu Platformy; lub

            ▪ niezwłocznie przez którąkolwiek ze stron, w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego drugiej strony lub zawarcia wynegocjowanej ugody z wierzycielami drugiej strony lub dokonania cesji w imieniu drugiej strony na rzecz wierzycieli.

        ◦ W przypadku niedotrzymania warunków. Niniejsze Warunki mogą zostać rozwiązane z powodu naruszenia po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, jak wskazano w sekcji "Powiadomienie" poniżej:

            ▪ przez którąkolwiek ze stron w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez drugą stronę, jeżeli naruszenie nie zostało naprawione w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia od strony, która nie naruszyła Warunków; lub

            ▪ niezwłocznie przez którąkolwiek ze stron, jeśli druga strona naruszy swoje zobowiązania, stosownie do przypadku, zgodnie z paragrafami 12 [Prawa własności intelektualnej] i 15 [Odszkodowanie] niniejszych Warunków.

            ▪ Skutek wypowiedzenia. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków,

        ◦ AISP dezaktywuje i trwale usuwa Konto w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie wypowiedzenia niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient wyraźnie zażądał wcześniejszego usunięcia Konta, AISP spełni takie żądanie w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania

        ◦ Klient musi:

            ▪ zaprzestania korzystania i uniemożliwienia dalszego korzystania z Usług AISP, w tym między innymi z Platformy;

            ▪ zapłacić wszelkie kwoty należne AISP na mocy niniejszych Warunków; oraz

            ▪ wywiązania się z wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu przed jego rozwiązaniem; oraz

        ◦ Następujące postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków: Punkty 1, 7.4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 i 19.

        ◦ Jeśli AISP rozwiąże niniejsze Warunki w wyniku nieusuniętego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika, AISP jest uprawniona do zastosowania takich samych lub podobnych środków wobec innych osób, które korzystają z Usług AISP niezgodnie z niniejszymi Warunkami. Niezależnie od powyższego, AISP może również zastosować wszelkie inne środki zaradcze dostępne na mocy obowiązującego prawa. Po zastosowaniu jakichkolwiek środków zaradczych, Klient lub Użytkownik może utracić Dostęp lub ponieść stratę pewnych cech, funkcji, części lub elementów Usług AISP.

        ◦ Jeśli AISP ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Usług AISP, w tym Konta, może zaszkodzić osobom trzecim, AISP ma prawo podjąć odpowiednie środki pod swoją kontrolą, aby zapobiec, powstrzymać i wyeliminować szkodę, o ile to możliwe, w celu ochrony tych osób trzecich.


    18. Z kim zawierasz umowę

        ◦ AISP, z którym Klient zawiera umowę AISP:

            ▪ Nazwa: AISP sp. z o.o.

            ▪ E-mail: kontakt@aisp.pl

            ▪ adres pocztowy: ul. Stanisław Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, Polska

            

        ◦ Prawo właściwe i jurysdykcja. W przypadku sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego z lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym między innymi z ich utworzeniem, ważnością, naruszeniem lub rozwiązaniem, strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sprawy w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku, gdy wzajemnie akceptowalne rozwiązanie nie może zostać osiągnięte w rozsądnym terminie, każda ze stron będzie uprawniona do skorzystania z wszelkich dostępnych środków, w tym środków prawnych, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Niezależnie od powyższego i z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, każda ze stron może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w odniesieniu do wszelkich spornych kwestii w zakresie możliwym zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu między stronami nie będzie możliwe, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w sądzie lub w drodze arbitrażu, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

        ◦ Niniejsze Warunki (oraz wszelkie dalsze zasady, polityki lub wytyczne włączone do nich przez odniesienie) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Polskim, bez nadawania mocy obowiązującej jakimkolwiek zasadom kolizji prawa.

        ◦ Każdy z nas zgadza się, że będziemy wnosić wszelkie spory przeciwko drugiej stronie w ramach naszych indywidualnych możliwości, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu grupowym, reprezentatywnym lub jako stowarzyszenie. Ponadto każdy z nas zgadza się, że spory będą rozstrzygane wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego. Arbiter nie jest uprawniony do zmiany tych postanowień.

        ◦ Jeśli jakakolwiek część tego postanowienia zostanie uznana za niewykonalną, wówczas pozostała część tego postanowienia pozostanie w pełni skuteczna i będzie interpretowana i egzekwowana tak, jakby część uznana za niewykonalną nie była zawarta w niniejszym dokumencie.

        ◦ Korzystanie z Usług AISP nie jest dozwolone w żadnej jurysdykcji, w której nie obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, w tym między innymi niniejsza sekcja.

        ◦ Niezależnie od powyższego, użytkownik i AISP zgadzają się, że żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie uważane za zrzeczenie się, wykluczenie lub w inny sposób ograniczenie prawa którejkolwiek ze stron do (i) prowadzenia działań egzekucyjnych za pośrednictwem odpowiednich agencji federalnych, stanowych lub lokalnych, jeżeli takie działania są dostępne, (ii) ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w sądzie lub (iii) wniesienia pozwu do sądu w celu rozpatrzenia roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.


    19. Postanowienia ogólne

        ◦ Relacje Stron. Strony będą działać wyłącznie jako niezależni wykonawcy. Niniejsze Warunki nie będą interpretowane jako tworzenie agencji, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, obowiązku powierniczego lub jakiejkolwiek innej formy powiązania prawnego między Klientem a AISP, a Klient nie będzie oświadczał, że jest inaczej, czy to wyraźnie, w sposób dorozumiany, pozorny lub w inny sposób. Niniejsze Warunki nie są przeznaczone dla osób trzecich.

        ◦ Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby zrealizować zamiar stron. Nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków, postanowień lub ich części.

        ◦ Całość umowy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Klientem a AISP w zakresie korzystania przez Klienta z Usług AISP i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące ich przedmiotu. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, żadna modyfikacja, zmiana lub zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której taka modyfikacja, zmiana lub zrzeczenie się ma być dochodzone.

        ◦ Klient nie może, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, cedować lub przenosić niniejszych Warunków lub delegować jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody AISP. Wszelkie próby cesji, przeniesienia lub delegacji bez takiej uprzedniej pisemnej zgody będą nieważne i niewykonalne. Niezależnie od powyższego, Klient lub jego dozwoleni kolejni cesjonariusze lub cesjonariusze mogą scedować lub przenieść niniejsze Warunki lub delegować jakiekolwiek prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez zgody: (1) na dowolny podmiot kontrolowany przez Klienta lub pod wspólną kontrolą z Klientem lub jego dozwolonymi kolejnymi cesjonariuszami lub cesjonariuszami; lub (2) w związku z fuzją, reorganizacją, przeniesieniem, sprzedażą aktywów lub linii produktów lub zmianą kontroli lub własności Klienta lub jego dozwolonych kolejnych cesjonariuszy lub cesjonariuszy.

        ◦ Brak zrzeczenia się. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez którąkolwiek ze Stron któregokolwiek z postanowień lub któregokolwiek z jej praw wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się przyszłego egzekwowania tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia lub prawa.

        ◦ O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszystkie powiadomienia związane z niniejszymi Warunkami będą miały formę pisemną i będą skuteczne po (a) osobistym dostarczeniu, (b) drugiego dnia roboczego po wysłaniu lub (c), z wyjątkiem powiadomień o rozwiązaniu umowy lub roszczeń odszkodowawczych ("Powiadomienia prawne"), które będą wyraźnie identyfikowalne jako Powiadomienia prawne, w dniu wysłania pocztą elektroniczną. Powiadomienia dotyczące rozliczeń będą kierowane do odpowiedniej osoby kontaktowej wyznaczonej przez użytkownika. Wszelkie inne powiadomienia będą kierowane do odpowiedniego administratora systemu Usług wskazanego przez użytkownika.


Contact

E-mail

kontakt@aisp.pl 

We will respond to your questions or inquiries within 24 hours.

Phone 

+48 888-651-334

Available on working days Mon-Fri from 8:00 to 17:00. 


Company name and address

AISP sp. z o.o.  (Ltd.)

VAT number (Tax) : PL 6312719187 

KRS: 0001083846

Stanisława Konarskiego 18C St.

44-100 Gliwice, Poland


From 2020, we automatically counting Poland and the world! Software Interactive capital group.

Have you checked out our socials? Look here.

FacebookLinkedInYouTubeTwitterGitHub